IMPORTANȚA COLABORĂRII ÎNTRE FAMILIE ȘI GRĂDINIȚĂ

EDUCAŢIA PRIMITĂ ÎN FAMILIE

Mediul în care se naște, trăiește, se dezvoltă și se formează copilul este familia. Învățarea primelor comportamente sociale, prin imitație și interacțiune, se produce în mica lor copilărie și e dependentă de tipul relațiilor din familie.

O mare parte dintre cunoştinţele despre natură, societate, deprinderile igienice, obişnuinţele de comportament, preșcolarul le datorează educaţiei primite în familie.

Familia se preocupă şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea asigură sentimentul siguranţei şi îl ajută pe copil să depăşească obstacolele inerente vieţii.

Este punctul de sprijin, educându-i pe cei mici să devină persoane responsabile, adaptate timpului în care trăiesc.

LEGATURA DINTRE FAMILIE ȘI GRĂDINIȚĂ

O componentă importantă în actul de educare a copilului preșcolar o constituie procesul informativ-educativ la care contribuie familia şi grădiniţa.  

Familia este partenerul tradiţional al şcolii deoarece influenţează atitudinea copilului faţă de învăţătură, motiv pentru care şcolarizarea nu se poate realiza fără participarea activă a părinţilor. Grădinița și familia sunt doi factori primordiali în educația copiilor când se fac primii pași în viață

Activitatea educativă din grădiniță nu poate fi izolată de alte influențe educative ce se exercită asupra copilului și mai ales, nu poate face abstracție de acesteaAlături de şcoală, familia este unul din factorii care se preocupă de educaţia omului. 

Grădinița trebuie găsească o punte de legătură cu familia, prezentând părinților noi căi spre educație în beneficiul copiilor. Cadrele didactice din cadrul gradinitei noastre din sectorul 2, Castelino Baby au nevoie de sprijinul familiei copiilor, atât pentru a prelua și dezvolta direcțiile de acțiune formativ-educative pe care le antrenează instituțional, cât și de a găsi rezolvări concrete la necesități sle copiilor din diverse categorii.

Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare susținută a familiei, iar activităţile educative  fie cunoscute și înțelese de către părinți și realizate printr-o colaborare strânsă între instituția familială și cea preșcolară.

Familia este factorul educativ prioritar, întrucât educaţia începe din familie, aceasta fiind modelul pe care copilul îl imită şi-l urmează. Relaţia părinţieducatoare se referă la construirea unor relaţii pozitive între familie şi grădiniţă, la o unificare a sistemului de valori şi cerinţe referitor la copii. Efectele asupra copilului vor fi benefice, putând contribui la rezolvarea unor probleme înainte ca acestea devină necontrolabile

Dacă interacțiunile dintre familie și gradinita sunt de calitate, cei care contribuie la stabilirea acestor relații se vor simți mai puternic conectați, mai optimiști, mai respectați și mai pregătiți în ceea ce privește ajutorul pe care îl pot oferi prescolarilor  în procesul învățării.        

Contribuţia familiei este cu atât mai mare cu cât copilul este mai mic şi scade pe măsură ce etapele de creştere înaintează pe treptele superioare ontogenezei. Aceasta oferă mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani ai vieţii, se dezvoltă şi se formează pentru viaţă, reprezentând primul instrument de reglare a interacţiunilor dintre copil şi mediul social. Părinţii sunt primii educatori deoarece ei sunt primii cu care copilul interacţionează constant încă din prima zi a vieţii; familia este modelul pe care copilul îl imită. Totodată, modul de viaţă al familiei este principalul reper în viaţă al copilului.

COMUNICAREA INTRAFAMILIALĂ

Comunicarea intrafamilială influenţează decisiv dezvoltarea psihofizică a copilului, formarea personalității lui. Copiii îşi observă proprii părinţi cum acţionează în rolul de părinţi. Primele deprinderi de viaţă sănătoasă ale copilului sunt dezvoltate în familie (deprinderi igienice, de alimentaţie sănătoasă), acestea constituind suportul dezvoltării ulterioare şi îşi pun amprenta asupra întregii personalităţi. 

ACTIVITĂȚI INSTRUCTIV-EDUCATIVE 

În cadrul gradinitei private cu program normal și program Castelino Baby din sectorul 2, desfășurăm periodic activități instructiv-educative cu participarea efectivă a familiei. Astfel le  dăm părinților posibilitatea vadă în grădiniță nu doar o supraveghere a copilului în timpul absenței acestora, ci și desfășurarea unui proces instructiv creativ, bine organizat. 

De la părinţi, cei mici vor învăţa să aprecieze ce este bine şi ce este rău, ce este drept şi ce este nedrept, ce este frumos şi ce este urât în comportamente. Ei sunt primele modele pentru modul în care acţioneze ulterior ca părinţi.

GRĂDINIŢA ARE ROLUL DE PARTENER ÎN RELAŢIE CU FAMILIA 

Ulterior, treptat, cu multă răbdare, educatoarea este cea care cultivă încrederea în propriile posibilităţi ale copiilor, integrând în jocuri şi activităţi copiii timizi, efectuând și munca suplimentară individualizată cu copiii cu nevoi speciale sau care se acomodează mai greu, folosind jocul şi jucăriile existente pentru a-i apropia de acestea. 

Grădiniţei îi revine rolul de partener în relaţiile ei cu familia iar acest rol derivă din faptul este un serviciu specializat, cu cadre pregătite pentru realizarea sarcinilor educaţiei copiilorGrădinița așteaptă ca părinții să fie implicați, dar implicarea lor depinde de măsura în care sunt invitați, informați și implicați în tot ce se întâmplă.

Factorii de modelare a personalităţii umane trebuie să interacţioneze ca un tot unitar, sub forma unui sistem bine închegat, pentru atingerea ţelului comun: educarea copilului. Pentru aceasta, este nevoie de un schimb permanent de informaţii, de completare şi valorificarea influenţelor dirijate spre micul învăţăcel.

STIMULAREA DEZVOLTĂRII INDIVIDUALE A COPIILOR – CHEIA SUCCESULUI ÎN DEZVOLTAREA SOCIALĂ ȘI INDIVIDUALĂ

In activitatea de educatie la gradinita Castelino Baby tinem cont de ritmul propriu de dezvoltare a fiecarui copil.